പ്രൊഫഷണല്‍ കോര്സ് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ധനസഹായം(പട്ടിക ജാതി)-e0b495e0b58be0b4b0e0b58de0b4b8e0b58d-e0b4b5e0b4bfe0b4a6e0b58de0b4afe0b4be

പ്രൊഫഷണല്‍ കോര്സ് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ധനസഹായം(പട്ടിക ജാതി)-e0b495e0b58be0b4b0e0b58de0b4b8e0b58d-e0b4b5e0b4bfe0b4a6e0b58de0b4afe0b4be