6-2019 പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് വിത്ത് സബ്സിഡിയും കൂലി ചിലവ് സബ്സിഡിയും(പട്ടിക വര്ഗ്ഗം)

6-2019 പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് വിത്ത് സബ്സിഡിയും കൂലി ചിലവ് സബ്സിഡിയും(പട്ടിക വര്ഗ്ഗം)