21-2019 കറവപ്പശുവിന് കാലിത്തീറ്റ

21-2019 കറവപ്പശുവിന് കാലിത്തീറ്റ