115-2019 പ്രൊഫഷണല്‍ കോര്സ്, വിദ്യാര്ത്ഥി്കള്ക്ക് ധനസഹായം(പട്ടിക വര്ഗ്ഗം)

115-2019 പ്രൊഫഷണല്‍ കോര്സ്, വിദ്യാര്ത്ഥി്കള്ക്ക് ധനസഹായം(പട്ടിക വര്ഗ്ഗം)