ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്‌കോളർഷിപ്പ് 2020-21 newbutton

വീട്ടുവളപ്പിലെ കുളങ്ങളില്‍ മത്സ്യക്കൃഷി newbutton

ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യക്കൃഷി newbutton

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക സ. ഉ 794/2020 തീയതി 29/04/2020 പ്രകാരം സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ശുപാര്‍ശ ചെയ്തത് അംഗീകരിച്ച് തീരുമാനിച്ചു.

പാലിന് സബ്സിഡി 2020-21newbutton

കറവപ്പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ 2020-21newbutton

നെല്‍ വിത്ത് വിതരണം 2020-21newbutton

നെല്‍ കൃഷിക്ക് കൂലി ചിലവ് 2020-21newbutton

വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പില്‍ ക്രൊഡീകരിച ബെനഫിഷ്യറി ലിസ്റ്റ് 2019-20

st

house-repairng-for-sc

land-purpose-sc-department-sche1

meritorial-scholarship-for-sc

s-tudy-room-for-sc

scholaship-for-sc

theyyabharanangal-sc

meritorial-scholarship-st-block-panchayath