വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്

അന്തിമ വോട്ടേഴ്സ് പട്ടിക

ലൈഫ് പദ്ധതി എസ് സി ,എസ് റ്റി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ഡി എം സി അംഗീകരിച്ച അര്‍ഹരുടേയും അനര്‍ഹരുടേയും ലിസ്റ്റ്.

ലൈഫ് എസ് സി ,എസ് റ്റി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്

ഇലക്ഷന്‍ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് 2020

ചുങ്കത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 20 വാര്‍‍ഡിലേയും 2020 വര്ഷത്തെ കരട് വോട്ടര്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 20 വാര്ഡിിലെയും രണ്ട് ഭാഗം വീതം ആകെ 40 ഭാഗങ്ങളും ഉള്പ്പെ ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വോട്ടര്പവട്ടിക പൊതുജനങ്ങള്ക്ക്് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് .
വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

17/06/2020 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അന്തിമ ലിസ്റ്റ് - അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ ലിസിറ്റ്

അര്‍ഹര്‍

അനര്‍ഹര്‍

2017/2018 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഡിമാന്‍ഡ് കളക്ഷന്‍ ബാലന്‍സ്‌ വിവരം

dcbകളക്ഷന്‍ബാലന്‍സ്

ഹരിത കേരളം പ്രവര്‍ത്തികള്‍

11

ശുചിത്വയജ്ഞം- വിശേഷാല്‍ ഗ്രാമസഭ

ചുങ്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒക്ടോബര്‍ 2 ന് വിശേഷാല്‍ ഗ്രാമസഭ നടത്തി.img_20161002_154641112img_20161002_155016483img_20161002_155555638

High mast Light Estimate & TS

highmast-001highmast-002highmast-003highmast-004highmast-006

പുതിയ ഭരണസമിതി സത്യപ്രതിഞ്ജ ചടങ്ങ്

oath-photosoath-photos_001oath-photos_002oath-photos_003

മൃഗാശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ശിലാസ്ഥാപനവും സുവര്‍ണ്ണ ഭവനപദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും

_dsc03941
_dsc04161
07/09/2015