ഇലക്ഷന്‍ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് 2020

ചുങ്കത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ 20 വാര്‍‍ഡിലേയും 2020 വര്ഷത്തെ കരട് വോട്ടര്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 20 വാര്ഡിിലെയും രണ്ട് ഭാഗം വീതം ആകെ 40 ഭാഗങ്ങളും ഉള്പ്പെ ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വോട്ടര്പവട്ടിക പൊതുജനങ്ങള്ക്ക്് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് .
വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി - ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ ലിസിറ്റ്

അര്‍ഹര്‍

അനര്‍ഹര്‍

2017/2018 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഡിമാന്‍ഡ് കളക്ഷന്‍ ബാലന്‍സ്‌ വിവരം

dcbകളക്ഷന്‍ബാലന്‍സ്

ഹരിത കേരളം പ്രവര്‍ത്തികള്‍

11

ശുചിത്വയജ്ഞം- വിശേഷാല്‍ ഗ്രാമസഭ

ചുങ്കത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒക്ടോബര്‍ 2 ന് വിശേഷാല്‍ ഗ്രാമസഭ നടത്തി.img_20161002_154641112img_20161002_155016483img_20161002_155555638

High mast Light Estimate & TS

highmast-001highmast-002highmast-003highmast-004highmast-006

പുതിയ ഭരണസമിതി സത്യപ്രതിഞ്ജ ചടങ്ങ്

oath-photosoath-photos_001oath-photos_002oath-photos_003

മൃഗാശുപത്രി കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ശിലാസ്ഥാപനവും സുവര്‍ണ്ണ ഭവനപദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും

_dsc03941
_dsc04161
07/09/2015

Inauguration of Kudumbasree Vipanana Mela

_dsc0052

Chungathara Grama Panchayat New Office Building