ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

എസ്.സി പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് മെറിട്ടോറിയസ് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

കാര്‍ഷികയന്ത്രങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് വനിതകള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കി ജൈവകൃഷിക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി

കാര്‍ഷികയന്ത്രങ്ങള്‍ വാങ്ങി സംഘങ്ങള്‍ക്ക്/സമിതികള്‍ക്ക് നല്‍കല്‍ (എസ്.സി)

കാര്‍ഷിക യന്ത്രങ്ങള്‍ വാങ്ങി സംഘങ്ങള്‍ക്ക്/സമിതികള്‍ക്ക് നല്‍കല്‍(ജനറല്‍)

കുട്ടികള്‍ക്ക് ശ്രവണസഹായി

പ്ലാസ്റ്റിക് നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം-തുണി സഞ്ചി നിര്‍മ്മാണയൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കല്‍

ശാരീരിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് മുച്ചക്രവാഹനം വാങ്ങല്‍

സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സ്വയംതൊഴില്‍

മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ രക്ഷകര്‍ത്താവിന് സൈഡ് കാര്‍ ഘടിപ്പിച്ച വാഹനം

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

എസ്.സി കുട്ടികള്‍ക്ക് പഠനമുറി

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്-2018/19(എസ്.സി വിഭാഗം)

കുടിവെള്ള ടാങ്ക്

വനിതകള്‍ക്ക് സ്വയംതൊഴിലിനായി ഓട്ടോറിക്ഷ പിക്അപ് വാങ്ങുന്നതിന് ധനസഹായം

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍(എസ്.സി)

വിവാഹധനസഹായം(എസ്.സി)

വാട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍(എസ്.സി)

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്-2018/19(ജനറല്‍ വിഭാഗം)

ഇടവിളകൃഷി

എള്ളുകൃഷി

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

കറവപ്പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി

കാലിത്തൊഴുത്തു നവീകരണം

കിണര്‍ റീചാര്‍ജ്ജ്

കുറ്റികുരുമുളകു കൃഷി

ഗാര്‍ഹിക ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ്

ധാതുലവണങ്ങള്‍ വിതരണം

നെല്‍കൃഷി

പാലിന് സബ്സിഡി

പേപ്പര്‍തുണി ബാഗ് നിര്‍മ്മാണം

ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

വനിതാ ക്യാന്‍റീന്‍

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍

വാഴകൃഷി

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍

ചുനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാര്‍ സമ്മതിദായക ദിനത്തില്‍ നടത്തിയ പ്രതിജ്ഞ

ചുനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാര്‍ സമ്മതിദായക ദിനത്തില്‍ നടത്തിയ പ്രതിജ്ഞ

PERMIT

PERMIT

STAFF DETAILS

STAFF DETAILS

implementing-officers

implementing-officers

ലൈസന്‍സ്

Continue Reading »

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി

life-logo-title2-300x55

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഭവന രഹിതര്‍ക്കും സുരക്ഷിതവും മാന്യവുമായ  പാര്‍പ്പിട സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നിനായുള്ള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന്‍റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതിയായ ലൈഫ് മിഷന്‍  ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സര്‍വ്വേ പ്രകാരം ജില്ലാ മിഷന്‍ ലഭ്യമാക്കിയതായ ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെയും ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരുടെയും കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക ഇതോടൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

Older Entries »