കോവിഡ്-19-പ്രതിരോധ ജാഗ്രത- കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍-സൌജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണ വിവരം

കോവിഡ്-19 -പ്രതിരോധ ജാഗ്രത- കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ -സൌജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണ വിവരം

2008 ലെ കേരള നെല്‍വയല്‍ തണ്ണീര്‍ത്തട സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ ചുനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഡേറ്റാ ബാങ്ക്

2008 ലെ കേരള നെല്‍വയല്‍ തണ്ണീര്‍ത്തട സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ  ചുനക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഡേറ്റാ ബാങ്ക്

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

കുട്ടികള്‍ക്ക് പഠനമുറി (എസ്.സി)

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക്  ഉപകരണം വാങ്ങി നല്‍കല്‍ (ജനറല്‍)

വിദേശത്ത് പോകുന്നവര്‍ക്ക് ധനസഹായം  (എസ്.സി)

വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്കുളള പഠനമുറി (എസ്.സി)

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക്  ഇഷ്ടിക നിര്‍മ്മാണ യൂണീറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് ധനസഹായം

കുട്ടികള്‍ക്ക്  ശ്രവണ സഹായി നല്‍കല്‍

മെറിറ്റോറിയസ് സ്കോളര്‍ശഷിപ്പ്

പച്ചക്കറി കൃഷി കൂലിച്ചെലവ് സബ്ബ്സിഡി

കുടുംബശ്രീ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍ പേപ്പര്‍ ക്യാരി ബാഗ്  നിര്‍മ്മാണ ക്ലോത്ത് ബാഗ്  ബിഗ്ഷോപ്പര്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിന്  ധനസഹായം

ട്രാന്‍സ്ജെന്‍റേഴ്സിന് വ്യക്തിഗതാനൂകൂല്യം നല്കല്‍

വനിതകള്‍ക്ക് പച്ചക്കറി കൃഷി കൂലിച്ചെലവ്  സബ്സിഡി നല്‍കല്‍

അംഗപരിമിതര്‍ക്ക് മുച്ചക്രവാഹനം നല്‍കല്‍

അംഗപരിമിതരായ വനിതകള്‍ക്ക്  മുച്ചക്രവാഹനം നല്‍കല്‍

2019/2020 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് (എസ്.സി)

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍

ലൈഫ് ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ലൈഫ് ഭവന നിര്‍മ്മാണം

വിവാഹധനസഹായം

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍

എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണം

2019/2020 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് (ജനറല്‍)

നെല്‍കൃഷി വികസനം

ഇടവിളകൃഷി പ്രോത്സാഹനം

എളള് കൃഷി പ്രോത്സാഹനം

കാലിത്തൊഴുത്ത് നവീകരണം

കറവപശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ സബ്സിഡി

ലൈഫ്  ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ലൈഫ് ഭവന രഹിതര്‍

പാലിന് സബ്സിഡി

മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍

യുവജനക്ലബ്ബുകള്‍ക്ക്  സ്പോര്‍ട്സ് കിറ്റ്

വീട്  വാസയോഗ്യമാക്കല്‍

വീട്ട് വളപ്പില്‍ കൃഷി

വനിതകള്‍ക്ക് സ്വയം പ്രതിരോധത്തിന്  കായിക പരിശീലനം

ഭിന്നശേഷിയുളളവര്‍ക്ക് ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങല്‍

Staff & Implementing officers Details

Staff & Implementing Officers

Meeting

07/03/2019 തീയതിയില്‍ 12 പി എം ന് നടന്ന വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് യോഗത്തിന്‍റെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍

Meeting

25/04/2019 തീയതിയില്‍ 2.30 പി എം ന് നടന്ന വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് യോഗത്തിന്‍റെ നടപടിക്രമങ്ങള്‍

Older Entries »