ഹരിത കര്‍മ്മ സേന

വീട് വീടാന്തര മാലിന്യ സംസ്കരണം പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനംharitha-karma-sena2

വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍

2017-18 ചൂര്‍ണ്ണിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ താഴെ പറയും പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച് തീരുമാനിച്ചു.

വര്‍ക്കിംഗ്  ഗ്രൂപ്പ്‌  >> ലിസ്റ്റ്

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍