220 ബി ബാധകമായ റോഡുകളുടെ അന്തിമ വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ഭരണ സമിതി തീരുമാനവും, റോഡ് ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കാന്‍ Click

ചോക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ സംക്ഷേപം- വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക അതിന്മേലുളള ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് എന്നിവ ലഭിക്കാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Download Files

മുട്ടക്കോഴി വിതരണം സംബന്ധിച്ച നോട്ടീസ്

നോട്ടീസ്

ചോക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -2020 പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വോട്ടര്‍ പട്ടിക പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടൂീസ്

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി -വികസന സെമിനാര്‍

വികസന സെമിനാര്‍ നോട്ടീസ്

ഭരണസംവിധാനം

ഭരണസംവിധാനം

വിവരാവകാശ നിയമം 2005

വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍, സബ്സിഡികള്‍, നടത്തിപ്പ് രീതി, ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരെഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

2013-14 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ വിവിധ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കും പ്രത്യേക പദ്ധതികള്‍ക്കും ലഭ്യമാകുന്ന തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകള്‍

D & O ലൈസന്‍സ് - 2014-15

സേവനാവകാശം

പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായി രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/ചട്ടങ്ങള്‍/ഉത്തരവുകള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍