വെബ്സൈറ്റുകള്‍

പരിധിയില്‍ പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു വെബ്സൈറ്റുകള്‍
പെരിനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്      
www.lsgkerala.in/perinadpanchayat
 കുണ്ടറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്        
www.lsgkerala.in/kundarapanchayat
 കിഴക്കേ കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്   
www.lsgkerala.in/eastkalladapanchayat
 പേരയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്         
www.lsgkerala.in/perayampanchayat
 മണ്‍റോതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 
www.lsgkerala.in/munroethuruthpanchayat
 പനയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്          
www.lsgkerala.in/panayampanchayat