പൊതു വിവരങ്ങള്‍

ജില്ല
:
കൊല്ലം
ബ്ലോക്ക് 
:
ചിറ്റുമല
വിസ്തീര്‍ണ്ണം
:
77.01 ച.കി.മീ
ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണം
:
14
ജനസംഖ്യ
:
118711
പുരുഷന്‍മാര്‍
:
58452
സ്ത്രീകള്‍
:
60259
ജനസാന്ദ്രത
:
1542
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം
:
1031
മൊത്തം സാക്ഷരത
:
92.57
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)
:
95.73
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)
:
89.52
Source : Census data 2001