ടെണ്ടർ / റീടെണ്ടർ പരസ്യം

img_20190119_0006

ചിറ്റാറ്റുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - റീ ടെണ്ടർ പരസ്യം

നമ്പർ - സി4/6377/2018                                                                                      തീയതി – 11/10/2018

ക്രമ നം

പദ്ധതിയുടെ പേര്

അടങ്കൽ തുക

ഫാറ വില

നിരതദ്രവ്യം

സ്പെസിഫിക്കേഷൻ

നിർവ്വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

1

മത്സ്യ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഡിങ്കി & ഗിൽനെറ്റ്

240000/-

200 + GST

1500

മരം – പുന്ന , നീളം – 8 1/2 കോൽ, പലക – 9 പലക, ഇടപ്പൊക്കം – 16-18 11 ഇഞ്ച്, പടി – 5 പടി, തലപ്പൊക്കം – 3411 ഇഞ്ച് ,മണിക്കാൽ - 3, വണ്ണം – 3611 ഇഞ്ച്, ഏരാവിന്‍റെ പലകയുടെ കനം – 2 ഇഞ്ച്,മറ്റ് പലക- 1ഇഞ്ച് കനം,വില്ല് – 11/2 ഇഞ്ച് വീതി

സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്

2

മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് ഫർണീച്ചർ വിതരണം

40000/-

200 + GST

400

മേശ (മരം-പ്ലാവ്/ആഞ്ഞിലി /മഹാഗണി, വലതു വശത്ത് 1 ഡ്രോയും കബോർഡും ഉള്ളത്.നീളം-3.5 Ft, വീതി – 1.75 Ft, പൊക്കം- 2.5FT, മരപ്പലക കനം- 3/4അടി, കാൽ -2*2 അടി – 6 കാൽ,ഡോർ - 3* 1 1/4അടി)

കസേര (കുഷ്യൻ സീറ്റോട് കൂടിയ മരകസേര 3*1 1/2 അടി, മരക്കാലുകളുടെ വിസ്തീർണ്ണം 1*1 അടി)

സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്

3

മത്സ്യതൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് ലാപ്ടോപ് വിതരണം

150000/-

500 + GST

1500

Usage: Use of word processing, spreadsheets, e-mail, Internet browsing, Web based applications and Multiple applications with graphics and multimedia performance essential for Web content, smooth graphics, and video, and data intensive e-Governance applications.

Processor: 64 bit Multi core x86 Processor with 4 threads having either of BAPCO SysMark 2014 rating of 700 or above tested with memory of 8.0GB

PC Mark 8 Work Accelerated Score of 3450 or higher, tested with 8GB RAM.,Chipset: Compatible

Motherboard: OEM Compatible ,Memory: 4 GB DDR3 1333 RAM(or Higher) Expandable up to 8GB

Hard Disk: 1.0TB, 5400rpm or Higher

Display: LED Backlit Display  Display Size: 15.6”

Resolution: 1366X768 WXGA or Higher

Wireless connectivity: IEEE 802.11b/g/n/WLAN integrated wireless, Integrated Bluetooth 4.0

DVD Writer: Integrated DVD Writer 8X or above

Speaker: Integrated Stereo Speaker

Keyboard: Keyboard with Touch Pad

Camera: Integrated  Audio: Integrated High Definition Audio,Expansion Port: 3USB, 1 USB3.0, 10/100/1000 Ethernet Card, RGB or Video or VGA/HDMI, Microphone, Stereo Headphone & other Standard features ,Power Supply: 230V, 50Hz AC Supply with rechargeable Battery Pack comprising of Li-Ion battery suitable for approx. 4hrs operation complete with battery charger / adapter

Mouse: Optical Scroll mouse ,Carry case: Backpack to be provided ,Weight: Weight Less than 2.5 Kg

Warranty: 5 year comprehensive onsite OEM warranty including battery and charger

Certification: Energy Star 5.0/ Bureau of Energy Efficiency (BEE) certification, RoHS (Preferable)

Operating System: Ubuntu 16.04 LTS preloaded

Unit Cost – 30000/-

സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്

ടെണ്ടർ ഫാറങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന അവസാന തീയതി , സമയം – 24/12/2018 , 1 മണിവരെ

ടെണ്ടർ ഫാറങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി , സമയം - 24/12/2018 , 2 മണിവരെ

ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതി - 01/11/2018 , 3 മണി

നിബന്ധനങ്ങൾ

1. നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

2. ടെണ്ടറുകളോടൊപ്പം നിരതദ്രവ്യം അടച്ചതായ രേഖകൾ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം.

3. ടെണ്ടറുകൾ നേരിട്ടോ, തപാലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തോ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. തപാലിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാലതാമസത്തിന് പഞ്ചായത്ത് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല.

4. ടെണ്ടർ ഫാറങ്ങൾ നിശ്ചിത വിലയും നികതിയും അടച്ചാൽ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയത്ത് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

5. അപൂർണ്ണമായതും നിരക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്താത്തതുമായ ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

6. ഏതെങ്കിലും ടെണ്ടറോ എല്ലാ ടെണ്ടറുകളുമോ യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ നിരസിക്കാനുള്ള അവകാശം , ടെണ്ടറുകൾ സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനം എന്നിവ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

7. ടെണ്ടറകൾ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ടെണ്ടറിനും ബാധകമായിരിക്കും.

8. ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസം അവധിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം , തൊട്ടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ടെണ്ടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

9. പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് - ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2018 : പറവൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് - വാവക്കാട് ഡിവിഷൻ - മച്ചാംതുരുത്ത് വാർഡ് 01 കരട് വോട്ടർ പട്ടിക

വാർഡ് 01 മച്ചാംതുരുത്ത് - പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ  1

വാർഡ് 01 മച്ചാംതുരുത്ത് - പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ  2

ടെണ്ടർ പരസ്യം

img_20180413_0001

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ജനറൽ വിഭാഗം ലിസ്റ്റ്

എസ് സി  വിഭാഗം

എസ് ടി വിഭാഗം


ലൈഫ് അന്തിമ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതർ

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതർ

ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർ

റീ ഈടെണ്ടർ പരസ്യം

img_20180108_00071

ലൈഫ് ജില്ലാ അപ്പീലിനു ശേഷമുള്ള വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള പട്ടിക

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുടെ ക്ലേശഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാത്ത വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള പട്ടിക

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുടെ ക്ലേശഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള  പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ ക്ലേശഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാത്ത വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള  പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ ക്ലേശഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാർഡ് തിരിച്ചുള്ള  പട്ടിക

ഇ-ടെണ്ടർ / ടെണ്ടർ പരസ്യം

e0b49fe0b586e0b4a3e0b58de0b49fe0b5bce0b4aae0b4b0e0b4b8e0b58de0b4afe0b482-12

ചിറ്റാറ്റുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശിയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - കരാർ നിയമനം

img_20170404_000100014

അപേക്ഷകൾ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട  അവസാന തീയതി 11.04.2017  , 5 മണി വരെ

ചിറ്റാറ്റുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ചിറ്റാറ്റുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അര്‍ഹരായ ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരെയും ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെയും കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ലിസ്റ്റ് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി :പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്,   കുടുംബശ്രീ ഓഫീസ്, കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്‍ ഓഫീസ്, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ കാക്കനാട്, അംഗന്‍വാടികള്‍, വില്ലേജ് ഓഫീസുകള്‍, എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ലഭ്യമാണ്. ആയതിന്മേലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങള്‍ 2017 ആഗസ്റ്റ് 10 വരെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.


ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതർ  - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർ - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർ  ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർ - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്


ചിറ്റാറ്റുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് സമ്പൂർണ്ണ ഭവന പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ചിറ്റാറ്റുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടേയും ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടേയും കരട്  ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ അപ്പീലുകളും ആക്ഷേപങ്ങളും സ്വീകരിച്ചതിൽ കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക  പുനപ്രസിദ്ദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റ് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് പരിശോധനയ്ക്കായി :പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്,   കുടുംബശ്രീ ഓഫീസ്, കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്‍ ഓഫീസ്, സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ കാക്കനാട്, അംഗന്‍വാടികള്‍, വില്ലേജ് ഓഫീസുകള്‍, കൃഷി ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ലഭ്യമാണ്. പ്രസ്തുത ലിസ്റ്റിന്മേൽ ബഹു ജില്ലാ കളക്ടർ മുമ്പാകെ 2017 സെപ്തംബർ 16 വരെ ആക്ഷേപങ്ങൾ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതർ  - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർ - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ നിന്നും  ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർ - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്


ടെണ്ടർ നോട്ടീസ്

img_20171019_0001

ടെണ്ടർ പരസ്യം

ചിറ്റാറ്റുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019 - 20 വാർഷിക പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടുത്തി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

Older Entries »