ചിറ്റാറ്റുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - മഹാത്മ ഗാന്ധി ദേശിയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി - കരാർ നിയമനം

img_20170404_000100014

അപേക്ഷകൾ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട  അവസാന തീയതി 11.04.2017  , 5 മണി വരെ

ഡി & ഒ ലൈസന്‍സികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

2015 - 2016 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം : - 317

2016 - 2017 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം : -  346

2017 - 2018 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം  : - 199 (May 2017 വരെ)