പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ 2020 അന്തിമ പട്ടിക

ചിതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-2020 ലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള പൊതുതെരെഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്- അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ ഇലക്ഷൻ 2020 വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ , വാർഡ് കൃത്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ചിതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ വഴി ആഹാരം നല്‍കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

ചിതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ വഴി ആഹാരം നല്‍കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019/2020

ayirakuzhy

chithara

vencode

valavupacha

arippal

karara

madathara

mullikkadu

kollayil

sathyamangalam

chakkamala

kilithattu

kurakkodu

chiravoor

mancode

erappil

vattamuttam

puthussery

mathira

mandiramkunnu

kanakamala

thootikkal

muthayil

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018/19

1-nelkrishi
2-kizhangu1
3-vazha1
4-tharish-pachakkari-p1
5-cashumavu-51
6-jaiva-pachakkari1
7-nalikeram1
8-kattil-old-age1
9-scholarship1
11-karava-pashu1
12-paal-subsidey1
13-kaalitheetta1
14-athulyam1
15-buty-parlor1
16-pettikkada-p1
17-pettikkada-vanitha1
18-kinar1
19-kinar-recharge1

AFS 2017/18

rptbalancesheet2

rptcashflow2</a

rptieschedules1rptincomeandexpenditure1

rptledgertrialbalance1

rptrp1

rptrpschedules1

rptscheduleassetliablity1

rptsheduleassetliabilty

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017/18

gunafokru-list-2017/18

ലൈഫ് മിഷന്‍- സാധ്യതാ പട്ടിക

ചിതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 23 വാര്‍ഡുകളിലേയും ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടേയും, ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടേയും പട്ടിക ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
ഒപ്പ്
സെക്രട്ടറി

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍
ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ചിതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്ഷിക പദ്ധതി 2016/17 - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ward-8-mullikkad
ward-12-kilithattu
ward-16-erappil
ward-18-puthussery
ward-21-kanakamala
ward-22-thoottikkal
ward-23-muthayil
ward-13-kurakkodu
ward-19-mathira
ward-list
ward-no-5-arippa
ward-no-17-vattamuttam
ward-no11
ward-no14-chiravoor
wardd

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2015-16

ward-1-iyrakuzhy

ward-2-chithara

ward-3-venkodu1

ward-4-valavupacha1

ward-5-arippal1

ward-6-karara1

ward-7-madathara1

ward-8-mullikkad1

ward-9-kollayil1

ward-10-sathyamangalam1

ward-11-chakkamala1

ward-12-kilithattu1

ward-13-kurakkodu1ward-

14-chiravoor1

ward-15-mancode1ward-

16-erappil1

ward-17-vattamuttam1

ward-18-puthussery1

ward-19-mathira1

ward-20-mandiramkunnu1

ward-21-kanakamala1

ward-22-thoottikkal1

ward-23-muthayil1

ചിതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അനുബന്ധം 4

അനുബന്ധം 4election-shamnad

മടത്തറ 1.വാര്‍ഡ്

2.വാര്‍ഡ്

3.വാര്‍ഡ്

4.വാര്‍ഡ്

5.വാര്‍ഡ്

6.വാര്‍ഡ്

7.വാര്‍ഡ്

8.വാര്‍ഡ്

9.വാര്‍ഡ്

10.വാര്‍ഡ്

11.വാര്‍ഡ്

12.വാര്‍ഡ്

13.വാര്‍ഡ്

14.വാര്‍ഡ്

15.വാര്‍ഡ്

16വാര്‍ഡ്

17 വാര്‍ഡ്

ചിതറ     1.വാര്‍ഡ്

2.വാര്‍ഡ്

3.വാര്‍ഡ്

4.വാര്‍ഡ്

5.വാര്‍ഡ്

6.വാര്‍ഡ്

7.വാര്‍ഡ്

8.വാര്‍ഡ്

9.വാര്‍ഡ്

10.വാര്‍ഡ്

11.വാര്‍ഡ്

12.വാര്‍ഡ്

13.വാര്‍ഡ്

14.വാര്‍ഡ്

15.വാര്‍ഡ്

16.വാര്‍ഡ്

17വാര്‍ഡ്