ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018/19

1-nelkrishi
2-kizhangu1
3-vazha1
4-tharish-pachakkari-p1
5-cashumavu-51
6-jaiva-pachakkari1
7-nalikeram1
8-kattil-old-age1
9-scholarship1
11-karava-pashu1
12-paal-subsidey1
13-kaalitheetta1
14-athulyam1
15-buty-parlor1
16-pettikkada-p1
17-pettikkada-vanitha1
18-kinar1
19-kinar-recharge1

AFS 2017/18

rptbalancesheet2

rptcashflow2</a

rptieschedules1rptincomeandexpenditure1

rptledgertrialbalance1

rptrp1

rptrpschedules1

rptscheduleassetliablity1

rptsheduleassetliabilty

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017/18

gunafokru-list-2017/18

ലൈഫ് മിഷന്‍- സാധ്യതാ പട്ടിക

ചിതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 23 വാര്‍ഡുകളിലേയും ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടേയും, ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടേയും പട്ടിക ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
ഒപ്പ്
സെക്രട്ടറി

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍
ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ചിതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്ഷിക പദ്ധതി 2016/17 - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ward-8-mullikkad
ward-12-kilithattu
ward-16-erappil
ward-18-puthussery
ward-21-kanakamala
ward-22-thoottikkal
ward-23-muthayil
ward-13-kurakkodu
ward-19-mathira
ward-list
ward-no-5-arippa
ward-no-17-vattamuttam
ward-no11
ward-no14-chiravoor
wardd

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2015-16

ward-1-iyrakuzhy

ward-2-chithara

ward-3-venkodu1

ward-4-valavupacha1

ward-5-arippal1

ward-6-karara1

ward-7-madathara1

ward-8-mullikkad1

ward-9-kollayil1

ward-10-sathyamangalam1

ward-11-chakkamala1

ward-12-kilithattu1

ward-13-kurakkodu1ward-

14-chiravoor1

ward-15-mancode1ward-

16-erappil1

ward-17-vattamuttam1

ward-18-puthussery1

ward-19-mathira1

ward-20-mandiramkunnu1

ward-21-kanakamala1

ward-22-thoottikkal1

ward-23-muthayil1

ചിതറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അനുബന്ധം 4

അനുബന്ധം 4election-shamnad

മടത്തറ 1.വാര്‍ഡ്

2.വാര്‍ഡ്

3.വാര്‍ഡ്

4.വാര്‍ഡ്

5.വാര്‍ഡ്

6.വാര്‍ഡ്

7.വാര്‍ഡ്

8.വാര്‍ഡ്

9.വാര്‍ഡ്

10.വാര്‍ഡ്

11.വാര്‍ഡ്

12.വാര്‍ഡ്

13.വാര്‍ഡ്

14.വാര്‍ഡ്

15.വാര്‍ഡ്

16വാര്‍ഡ്

17 വാര്‍ഡ്

ചിതറ     1.വാര്‍ഡ്

2.വാര്‍ഡ്

3.വാര്‍ഡ്

4.വാര്‍ഡ്

5.വാര്‍ഡ്

6.വാര്‍ഡ്

7.വാര്‍ഡ്

8.വാര്‍ഡ്

9.വാര്‍ഡ്

10.വാര്‍ഡ്

11.വാര്‍ഡ്

12.വാര്‍ഡ്

13.വാര്‍ഡ്

14.വാര്‍ഡ്

15.വാര്‍ഡ്

16.വാര്‍ഡ്

17വാര്‍ഡ്

ചിതറ പഞ്ചായത്ത് കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക 2015

കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക 2015കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക 2015

വിവരാവകാശ നിയമം 2005 - വിവരങ്ങള്‍ വെബ്സൈറ്റില്‍

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍