പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കണ്ണൂര്‍
ബ്ളോക്ക്

:

കണ്ണൂര്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

13.56ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

23

ജനസംഖ്യ

:

39838
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

19370
സ്ത്രീകള്‍

:

20468
ജനസാന്ദ്രത

:

2938
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1057
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

93.8
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

97.4
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

90.44
Source : Census data 2001