മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് കാലാവധി
1 കെ പി നാരായണന്‍ 1949-1953
2 കെ പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ 1953-1963
3 ടി സി ലക്ഷ്മണന്‍ 1963-1979
4 ടി രാമചന്ദ്രന്‍ 1979-1988
5 കെ ബാലകൃഷ്ണന്‍ 1988-1995
6 സി എച്ച് ബാലകൃഷ്ണന്‍ മാസ്റ്റര്‍ 1995-2000
7 എ വി ശോഭന 2000-2005
8

9

10

പി പി ലക്ഷ്മണന്‍

കെ ലത

എ സോമന്‍

2005 - 2010

2010-2015

2015