Archive for category Uncategorized

സപ്ലിമെന്ററി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്-2019-20

പട്ടിക ജാതിയില്‍ പെട്ട യുവതികള്‍ക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍-15/20

നെല്‍കൃഷി വികസനം-പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍-50/20

ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ എസ്.സി -പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍-18/20

ടെയിലറിംഗ് യൂനിറ്റ്-ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭം-പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍-256/20

പട്ടിക ജാതിയില്‍ പെട്ട യുവാക്കള്‍ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ-പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍-276/20

No Comments

ചിറക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള 2020 ലെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിറക്കല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 1 മുതല്‍ 23 വരെയുള്ള വാര്‍ഡുകളിലെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക ചിറക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കണ്ണൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് , കണ്ണൂര്‍ താലൂക്ക് ഓഫീസ്, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വോട്ടര്‍ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

No Comments

ചിറക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

kmaqly kpc£ s]³j³ aÌdnw§v

Nnd¡ð {Kma ]©mb¯nð \n¶pw s]³j³ hm§ns¡mïncn¡p¶hÀ s]³j³ sFUn \¼À, B[mÀ ImÀUv F¶nh klnXw Xmsg ]dbp¶ Iym¼pIfnð F¯n \nÀ_Ôambpw aÌdnwKv \St¯ïXmWv.

hmÀUv

Øew

Xo¿Xn

kabw

1,2,3,4

a¶ kmwkvImcnI \nebw

25/11/2019

cmhnse 10 aWn þ 5 aWn hsc

4,5,6,7,8

Pn Fw bp]n kvIqÄ Im«m¼ffn

25/11/2019

cmhnse 10 aWn þ 5 aWn hsc

9,10,11

Imªnc¯d hmb\ime

27/11/2019

cmhnse 10 aWn þ 5 aWn hsc

12,13,14

Acbt¼¯v hmb\ime

27/11/2019

cmhnse 10 aWn þ 5 aWn hsc

14,15,16

hr² hn{ia tI{µw, ]\¦mhv

22/11/2019

cmhnse 10 aWn þ 5 aWn hsc

17,18,19

ISembn bphP\kwLw hmb\ime

22/11/2019

cmhnse 10 aWn þ 5 aWn hsc

21,22,23

Aehnð t\mÀ¯v Fð ]n kvIqÄ

29/11/2019

cmhnse 10 aWn þ 5 aWn hsc

20, 21

BdmwtIm«w Fð]n kvIqÄ

29/11/2019

cmhnse 10 aWn þ 5 aWn hscI®qÀ Pnñbnse aÌdnwKv Xn¦Ä, _p[³, shÅn Znhk§fnte¡v am{Xambn \nPs¸Sp¯nbncn¡p¶p. apgph³ s]³j\dpw Iym¼pambpw A£btI{µw Poh\¡mcpambpw klIcn¡Wsa¶v A`yÀ°n¡p¶p.

No Comments

സപ്ലിമെന്‍ററി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് (II) 2019 - 20

1. കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം 2019-20

2.പാലിന് സബ്സിഡി 2019-20

3.നെല്‍കൃഷി വികസനം

4.തെങ്ങ് കൃഷി വികസനം

No Comments

സപ്ലിമെന്‍ററി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019 - 20

ആട് വളര്‍ത്തല്‍ (റിവൈസ്ഡ്)

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

കാലിത്തീറ്റ കറവപശു (റിവൈസ്ഡ്)

കുറ്റിക്കുരുമുളക്,വാഴ, ഹൈബ്രിഡ്, ഇടവിള

ടൊയ് ലറ്റ്

തെങ്ങ് മുറിച്ചുമാറ്റല്‍

തെങ്ങിന് വളം

റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ്

സപ്ലിമെന്‍ററി ലിസ്റ്റ് (എസ് സി)

No Comments