പട്ടിക ജാതിയില്‍ പെട്ട യുവതികള്‍ക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍-15/20

നെല്‍കൃഷി വികസനം-പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍-50/20

ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ എസ്.സി -പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍-18/20

ടെയിലറിംഗ് യൂനിറ്റ്-ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭം-പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍-256/20

പട്ടിക ജാതിയില്‍ പെട്ട യുവാക്കള്‍ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ-പ്രോജക്ട് നമ്പര്‍-276/20