ഇടവിളക്കിറ്റ്

കുറ്റിക്കുരുമുളക്

തെങ്ങിന് വളം

പച്ചക്കറി വികസനം

വാഴകൃഷി

ഹൈബ്രിഡ് തെങ്ങ്

ആട് വളര്‍ത്തല്‍

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

പാലിന് സബ്സിഡി

കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ (ജനറല്‍)

തയ്യല്‍ യൂണിറ്റ്

പലഹാരയൂണിറ്റ്

പെട്ടിക്കട (ജനറല്‍)

ബ്യൂട്ടിപാര്‍ലര്‍

മേല്‍ക്കുര മാറ്റല്‍ (ജനറല്‍)

റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ്

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (ജനറല്‍)

ഭിന്നശേഷി സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍

കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ (എസ് സി‍)

മേല്‍ക്കുരമാറ്റല്‍ (എസ് സി)

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ (എസ് സി)

വിവാഹ ധനസഹായം (എസ് സി)

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (എസ് സി)

സൌരറാന്തല്‍ (എസ് സി)

കാലിത്തീറ്റ

പെട്ടിക്കട (എസ് സി)

സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് (എസ് സി)