അനുമോദനം - ചിറക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

e0b485e0b4a8e0b581e0b4aee0b58be0b4a6e0b4a8e0b482-e0b49ae0b4bfe0b4b1e0b495e0b58de0b495e0b4b2e0b58de2808d-e0b497e0b58de0b4b0e0b4be2