കട്ടില്‍

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

കറവ പശുകള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ

കറവ പശുകള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ (2)

കറവ പശു വാങ്ങല്‍

ഗ്രോബാഗ്

പാലിന് സബ്സീഡി

ഭിന്നശേഷിയുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

മഴ മറ കൃഷി

റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ്

റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് (2)

ലാപ്പ്ടോപ്പ് എസ്.സി

വാട്ടര്‍ കണക്ഷന്‍ എസ്.സി

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഫര്‍ണ്ണിച്ചര്‍ എസ്.സി

സമഗ്ര കന്നുകാലി ഇന്‍ഷുറന്‍സ്

സമഗ്ര കന്നുകാലി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് (2)

സൌരറാന്തല്‍ ബ്ലോക്ക് ലിസ്റ്റ്