എ.ബി.സി പ്രോഗ്രാം-മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മറ്റിയും, പ്രൊസീഡിംഗ്സും

എ.ബി.സി പ്രോഗ്രാം-മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മറ്റിയും, പ്രൊസീഡിംഗ്സും

പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020

ചിറക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 1 മുതല്‍ 20 വരെയുളള നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളുടെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നുകരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ചിറക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-2019

ward1 ward2ward3ward4ward5
ward6ward7ward8ward9ward10
ward11ward12ward13ward14ward15
ward16ward17ward18ward19ward20

“ലൈഫ് മിഷന്‍” സമ്പൂര്‍ണ്ണ ഭവന പദ്ധതി- കരട് ലിസ്റ്റ്

download
1.സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

2.സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

ബഡ്ജറ്റ് 2017-2018

budget-2017-2018

ഒാണ്‍ലൈന്‍ സേവനങ്ങള്‍

ചിറക്കടവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2016-17

Ward 1 Ward 2 Ward 3 Ward 4
Ward 5 Ward 6 Ward 7 Ward 8
Ward 9 Ward 10 Ward 11 Ward 12
Ward 13 Ward 14 Ward 15 Ward 16
Ward 17 Ward 18 Ward 19 Ward 20

ചിറക്കടവ്‌ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015