2020-കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

WARD1

Ward2

Ward3

Ward5

Ward6

WARD4

Ward7