ലൈഫ് മിഷന്‍- ഗൂണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് അന്തിമപട്ടിക

ഭൂമിയുളള വീടില്ലാത്തവരുടെ ലിസ്റ്റ്
ഭൂമിയും വീടും ഇല്ലാത്തവരുടെ ലിസ്റ്റ്