ലൈഫ് മിഷന്‍

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരില് നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധൃതാ പട്ടിക
സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉളള ഭവനരഹിതര് നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധൃതാ പട്ടിക