അനുബന്ധം-2 (വാര്‍ഡ്-1 മുതല്‍ വാര്‍ഡ് 13 വരെ)

അനുബന്ധം-2 (വാര്‍ഡ്-1 മുതല്‍ വാര്‍ഡ് 13 വരെ)