ചിങ്ങോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ 2015 -വാര്‍ഡ് വിഭജനം- കരട് വിജ്ഞാപനവും പട്ടികയും

അനുബന്ധം-1

അനുബന്ധം-2 (വാര്‍ഡ്-1 മുതല്‍ വാര്‍ഡ് 13 വരെ)

അനുബന്ധം 4

കരട് വിജ്ഞാപനം