ഇലക്ഷന്‍ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2015

https://drive.google.com/folderview?id=0BwvL3IZCi84BfkxJTVFxa0lYRjFnaFdhcV9ZQVZSTVRPZ2FnNmNtMmo2UFJ5X1ZlUDI4c0k&usp=sharing