വിവരാവകാശ നിയമം 2005 - വിവരങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ജീവനക്കാരുടെ പേര് തസ്തിക,സേവന വിവരങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ പേര്,തസ്തിക,വേതന വിവരങ്ങള്‍

ബഡ്ജറ്റ് 2014-15 വരവ് ചെലവ് കണക്കുകള്‍

ബഡ്ജറ്റ് 2013-14 വരവ് ചെലവ് കണക്കുകള്‍

ബഡ്ജറ്റ് 2013-14 വരവ് ചെലവ് കണക്കുകള്‍ 2

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്‍ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിന് നല്‍കിയിട്ടുള്ള വകുപ്പ് തല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍/മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും 2013-14 വര്‍ഷം ലൈസന്‍സ് നല്‍കിയ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ലൈസന്‍സിയുടെ പേര്,ലൈസന്‍സിന്റെ കാലാവധി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

ദേശിയ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള ഗുണഭോക്ത്യ പട്ടിക

അഗതി പെന്‍ഷന്‍( വിധവാ പെന്‍ഷന്‍) ഗുണഭോക്ത്യ പെന്‍ഷന്‍

ജനകീയാസൂത്രംണം 2013-14 ഗുണഭോക്ത ലിസ്റ്റ്

ജനകീയാസൂത്രണം 2013-14 അംഗീകാരം ലഭിച്ച പദ്ധതി,ഫണ്ടിന്റെ വിവരങ്ങള്‍

ജനകീയാസൂത്രണം 2013-14-ഫണ്ടിന്റെ വിവരങ്ങള്‍