വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്- 2017-2018

2017-2018

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്- 2018-2019

2018-2019

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്- 2018-2019

2018-2019

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-2018

2017-2018

2017-2018 AFS

Balance Sheet
Income And Expenditure
Receipt And Payment

2018-2019 AFS

Balance Sheet
Inacome & Expenditure
Recipt And Payment

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

വോട്ടര്‍ പട്ടിക അന്തിമം

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വോട്ടര്‍ പട്ടിക അന്തിമം

വോട്ടര്‍ പട്ടിക അന്തിമം

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

Ward 4

Ward3Ward2

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - കോവിഡ്‌ 19 സൗജന്യ ഭക്ഷണം അതിഥി തൊഴിലാളികുടെ ലിസ്റ്റ്

അതിഥി തൊഴിലാളികുടെ ലിസ്റ്റ്

Older Entries »