ചിങ്ങോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

വോട്ടര്‍ പട്ടിക അന്തിമം

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വോട്ടര്‍ പട്ടിക അന്തിമം

വോട്ടര്‍ പട്ടിക അന്തിമം

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

Ward 4

Ward3Ward2

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - കോവിഡ്‌ 19 സൗജന്യ ഭക്ഷണം അതിഥി തൊഴിലാളികുടെ ലിസ്റ്റ്

അതിഥി തൊഴിലാളികുടെ ലിസ്റ്റ്

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - കോവിഡ്‌ 19 സൗജന്യ ഭക്ഷണം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

കോവിഡ്‌ 19 സൗജന്യ ഭക്ഷണം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വിവരങ്ങള്‍

ശമ്പള വിവരങ്ങള്‍

2020-കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

WARD1

Ward2

Ward3

Ward5

Ward6

WARD4

Ward7

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- 2019-20

ward-2

ward-1

ward-3

ward-4

ward-5

ward-7

ward-8

ward-9

ward-10

ward-11

ward12

ward13

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-2019 കരട് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് ആക്ഷേപം ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-2019 കരട് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്  പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ആക്ഷേപമുളളവർ 20/07/2018 നുളളില‍്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ രേഖ മൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

ward-1

ward2

ward3

ward4

ward5

ward6

ward7

ward8

ward9

ward10

ward12

ward11

ward13n

ലൈസന്‍സ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍- 2017-2018

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്ററ് പാര്‍ട്ട്-2

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്

Older Entries »