ചിങ്ങോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-2019 കരട് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് ആക്ഷേപം ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-2019 കരട് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്  പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ആക്ഷേപമുളളവർ 20/07/2018 നുളളില‍്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ രേഖ മൂലം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്

ward-1

ward2

ward3

ward4

ward5

ward6

ward7

ward8

ward9

ward10

ward12

ward11

ward13n

ലൈസന്‍സ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍- 2017-2018

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്ററ് പാര്‍ട്ട്-2

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്

Budget 2018/19

budget-18-19-statement-pdf

പ്രിന്‍റിംഗ് ക്വട്ടേഷന്‍

quotation-printing

ഭരണസംവിധാനം- ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഫോണ്‍ നമ്പരും അഡ്രസും

അഡ്രസ് & ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ - മെമ്പേഴ്സ്

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍

ഇ-പേയ്മെന്‍റ് സംവിധാനം
http://tax.lsgkerala.gov.in/epayment

പരാതിപരിഹാരം
http://pglsgd.kerala.gov.in

സാമുഹ്യ സുരക്ഷാപെന്‍ഷന്‍‌
https://welfarepension.lsgkerala.gov.in

ടെണ്ടറുകള്‍
http://www.tender.lsgkerala.gov.in

ലേല പരസ്യം 2017-2018,2018-2019,അറിയിപ്പ്

lelam-updated-2017-2018
lelam2-updated
ariyippu-lelam

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -2017-2018 ഗ്രാമസഭ അംഗീകരിച്ച ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് -

ലൈഫ് മിഷന്‍- ഗൂണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് അന്തിമപട്ടിക

ഭൂമിയുളള വീടില്ലാത്തവരുടെ ലിസ്റ്റ്
ഭൂമിയും വീടും ഇല്ലാത്തവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരില് നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധൃതാ പട്ടിക
സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉളള ഭവനരഹിതര് നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധൃതാ പട്ടിക

Older Entries »