പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ആലപ്പുഴ
ബ്ളോക്ക്

:

മാവേലിക്കര
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

20.45 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

21

ജനസംഖ്യ

:

37495
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

17303
സ്ത്രീകള്‍

:

20182
ജനസാന്ദ്രത

:

1833
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1079
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

94
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

97
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

92
Source : Census data 2011