കോവിഡ് 19 - സൌജന്യ ഭക്ഷണവിതരണം- ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ്തല പട്ടിക

കോവിഡ് 19 -സൌജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണ വാര്‍ഡ്തല പട്ടിക