ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക 2020

അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക 2020

കോവിഡ് 19 - സൌജന്യ ഭക്ഷണവിതരണം- ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ്തല പട്ടിക

കോവിഡ് 19 -സൌജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണ വാര്‍ഡ്തല പട്ടിക

ബജറ്റ് 2020-21

ബജറ്റ് 2020-21

ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലൈസന്‍സ് ലിസ്റ്റ് 2019-20

ലൈസന്‍സ് ലിസ്റ്റ് 2019-20

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

ബെനിഫിഷറി ലിസ്റ്റ് 2019-20

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2018-19

കാണുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2017-18,2018-19

കാണുവാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യപത്രിക 2018-19

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2016-17

ലൈഫ്-മിഷന്‍ - അന്തിമ പട്ടിക

life-logo-title2

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Older Entries »