വിവരാവകാശ നിയമം - 2005 ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വിവരാവകാശ നിയമം - 2005

ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ - ടി.വി പ്രഭാകരന്‍(സെക്രട്ടറി ) - Ph: 04672260221

അസിസ്റ്റന്‍റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ - നാരായണന്‍.കെ(ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്) - Ph:04672260221

അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി - വിനോദ് കുമാര്‍.കെ(പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍)-Ph: 049944255782

ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഇ എം എസ് സ്മാരക കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാള്‍ ഉദ്ഘാടനം

ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിന്‍റെ രണ്ടാം നിലയില്‍ 2014-15 വാര്‍ഷത്തെ  പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നിര്‍മ്മിച്ച ഇ എം എസ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം 2015 ജുലായ് 3 ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം പി ശ്രീ പി കരുണാകരന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

INUAGRATION PHOTOS

പൊതു തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് - 2015 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (സമ്മതിദായകരുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍) ചട്ടങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് വോട്ടര്‍ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതും ആയതിന്‍റെ ഒരു പകര്‍പ്പ് പരിശോധനക്കായി ഓഫീസ് സമയത്ത് എന്‍റെ ഓഫീസിലും, ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിലും, താലൂക്ക് ഓഫീസിലും, വില്ലേജ് ഓഫീസിലും വെബ് സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണെന്ന് ഇതിനാല്‍ അറിയിക്കുന്നു.

വോട്ടര്‍പട്ടിക തയ്യാറാക്കലിന്‍‌റെ യോഗ്യത തീയ്യതി 01-01-2015 ആണ്

മേല്‍ പരാമര്‍ശിച്ച യോഗ്യത തീയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പട്ടികയില്‍ പേര് ചേര്‍ക്കുന്നതിനുള്ള ഏതെങ്കിലും

അവകാശവാദമോ, പേര് ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനോ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമോ ഉള്‍ക്കുറിപ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വിശദാംശങ്ങള്‍ക്ക് ഏതെങ്കിലും ആക്ഷേപമോ ഉള്‍ക്കുറിപ്പിലെ വിശദാംശത്തിന്‍റെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോ ഉണ്ടെങ്കില്‍, അത് 4,5,6,7 എന്നീ ഫാറങ്ങളില്‍ ഉചിതമായതില്‍ 10-06-2015 ന് ശേഷം സമര്പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ അവകാശവാദവും ഉള്‍ക്കുറിപ്പിലെ വിശദാംശത്തിനുമെതിരെയുള്ള ആക്ഷേപവും ഉള്‍ക്കുറിപ്പിലെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷയും ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ഫാറം 5-ലുള്ള അപേക്ഷ നേരിട്ടോ തപാല്‍ മുഖേനയോ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്

കരട് പട്ടികയ്ക്ക്ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക