ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19

beneficiary-list-2018-19

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

tender-new

റീ ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

ചെറുവണ്ണൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉല്‍പ്പെട്ട 96/18 നമ്പര്‍ പ്രവ്യത്തിയിലേക്ക്  മത്സരാധിഷ്ടിത റീ ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

റീ ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ് (Click here)

ടെണ്ടര്‍/റീ ടെണ്ടര്‍/ഇ ടെണ്ടര്‍

ടെണ്ടര്‍/ റീ  ടെണ്ടര്‍/ഇ ടെണ്ടര്‍

ടെണ്ടര്‍ /ഇ ടെണ്ടര്‍ /റീ ഇ ടെണ്ടര്‍

tender-e-tender-Re e-tender notice

ടെണ്ടര്‍/റീടെണ്ടര്‍

2017-2018 വര്‍ഷത്തില്‍ സെക്രട്ടറി നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് മത്സരാധിഷ്ടിത ടെണ്ടര്‍/റീടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

Tender Notice

ടെണ്ടര്‍/റീടെണ്ടര്‍/ക്വട്ടേഷന്‍/ലേല പരസ്യം

Notice

ഇ-ടെണ്ടര്‍

2017-18 വര്‍ഷത്തില്‍  അസിസ്റ്റന്‍റ്    സെക്രട്ടറിയുടെ എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്പ് ടോപ്പ് എന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക്  ഇ-ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

etender-notice

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് (2017-2018)

2017-2018

ലൈഫ് പദ്ധതി - അപ്പീല്‍ പട്ടിക 1

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പീല്‍  സ്വീകരിച്ചതില്‍ നിന്നും അര്‍ഹത പരിശോധിച്ച്  അപ്പീല്‍  പട്ടിക I  11/09/2017 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ഭുമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍