ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍

സമഗ്രപൂരക പോഷക പദ്ധതി, 3 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് നൂട്ര മിക്സ്, വിവാഹധനസഹായം, ഇ.എം.എസ് ഭവനപദ്ധതി, പട്ടികജാതി ഭവന പദ്ധതി തുടങ്ങി പത്തോളം ക്ഷേമ-വികസന പദ്ധതികള്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്. കര്‍ഷകത്തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍, വിധവാ പെന്‍ഷന്‍, വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍, മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍, 50 വയസ്സിന് മേല്‍ പ്രായമായ അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍ തുടങ്ങി നിരവധി പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതികള്‍ വഴി സാധുജനങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്പത്തികസഹായം നല്‍കിവരുന്നു. അഭ്യസ്തവിദ്യരും എന്നാല്‍ തൊഴില്‍രഹിതരുമായ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് തൊഴില്‍രഹിതവേതനവും നല്‍കി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീക്ഷേമത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കുടുംബശ്രീയുടെ 146 യൂണിറ്റുകളും, 2  അക്ഷയകേന്ദ്രങ്ങളും പഞ്ചായത്തിലുണ്ട്.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷന്‍

സ്വയം തൊഴിലും മറ്റ് തൊഴില്‍ പദ്ധതികളും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലെ ബി.പി.എല്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥായിയായ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുക. സ്വര്‍ണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ സ്വരോസ്ഗര്‍ യോജന (എസ്.ജി.എസ്.വൈ) യെയാണ് കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷനാക്കി (നാഷണല്‍ ലൈവലിഹുഡ് മിഷന്‍ ‍- എന്‍ .ആര്‍ .എല്‍ .എം) മാറ്റുന്നത്.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴില്‍ ഉറപ്പുനിയമം-2005

2008 ഫെബ്രുവരി 2 മുതല്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നു.