വിവരാവകാശം-വിവരങ്ങള്‍

വരവുകള്‍

ചെലവുകള്‍

വരവുകള്‍

ചിലവുകള്‍

  • 2014-15 വർഷത്തെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

തെയ്യം കലാകാരന്‍മാർക്ക് അണിയലം വാങ്ങി നല്‍കല്‍

എസ്.സി വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍ വാങ്ങി നല്‍കല്‍

കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പരിപാടി

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവർക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ്

പൈപ്പ് കമ്പോസ്റ്റ്

പ്രോഫഷണല്‍ കോഴ്സിന് അർഹരായവരും ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങുന്നതിനുമുള്ള ധനസഹായം ലഭിച്ചവരും

എസ്.സി സ്ഥലം വാങ്ങുന്നവരുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്