ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍

പേര്

ഔദ്യോഗികസ്ഥാനം

1

മരിയ ഗോറോത്തി

സെക്രട്ടറി

2

ബൈജു. കെ.കെ

അസി. സെക്രട്ടറി

3

ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍. സി. എച്ച്

ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്

4

ധനേഷ്. എം.വി

അക്കൌണ്ടന്‍റ്

5

രാജീവന്‍. ഇ.പി

സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് എ6

6

രാജാകൃഷ്ണന്‍.പി.കെ

സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് എ2

7

ലളിത. കെ

സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക് എ3

8

രശ്മിത. ടി.ടി

ക്ലര്‍ക്ക് എ5

9

അനില്‍. ടി.എം

ക്ലര്‍ക്ക് എ8

10

ശ്രീപ്രിയ. കെ

ക്ലര്‍ക്ക് എ7

11

മായ നരിക്കോടന്‍

ക്ലർക്ക് എ4

12

ദീപ. ഇ.വി

ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്

13

ബാലകൃഷ്ണന്‍. സി

പാര്‍ട്ട് ടൈം ലൈബ്രേറിയന്

14

ഗംഗാധരന്‍. എം.എം

പാര്‍ട്ട് ടൈം പൌണ്ട് കീപ്പര്‍

15

പത്മിനി. വി.വി

പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ

16

ഗീത. എന്‍.വി

പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ