പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കണ്ണൂര്‍
ബ്ളോക്ക്

:

പയ്യന്നൂര്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

32.18 ച കി മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

17
 
ജനസംഖ്യ

:

23099
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

11092
സ്ത്രീകള്‍

:

12007
ജനസാന്ദ്രത

:

718
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1082
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

89.73
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

95.24
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

84.73
Source : Census data 2001