മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേര് കാലാവധി
1 ഗോവിന്ദന്‍ നമ്പ്യാര്‍ 1948
2 ടി. വി. നാരായണന്‍ നായര്‍ 1953
3 പി. ഈശ്വരന്‍ നമ്പൂതിരി 1963-1964
4 പയ്യരട്ട രാമന്‍ 1965-1979
5 ഇ. നാരായണന്‍ നമ്പ്യാര്‍ 1979-1986, 1990-1995
6 പി. വി അപ്പുക്കുട്ടി 1995-2000
7 എം. വി ശകുന്തള 2000-2005
8 സി. എം വേണുഗോപാലന്‍ 2005-2015