220 ബി വകുപ്പ് ബാധകമാക്കിയ റോഡുകളുടെ അന്തിമ ലിസ്റ്റ്

1996 se tIcf ]©mb¯v cmPv \nbaw 220 (_n) hIp¸v {]Imcw \mjWð sslthtbmsSm, kwØm\ sslthtbmtSm, PnñmtdmUpItfmsSm {Kma]©mb¯v hnÚm]\w sN¿p¶ atäsX¦nepw tdmUpItfmsSm tNÀ¶v InS¡p¶ AXncnð \n¶pw 3 aoädn\pÅnð GsX¦nepw \nÀ½mWw \S¯cpsX¶v \njvIÀjn¨n«pïv. Cu hIp¸nsâ ASnØm\¯nð sNdpXmgw {Kma]©mb¯nsâ 21.08.2019 Xo¿Xnbnse 102/2019 \¼À Xocpam\ {]Imcw ]©mb¯nsâ BkvXn cPnÌdnð DÄs¸« Xmsg ]dbp¶ tdmUpIfnð sI.]n.BÀ 220 (_n) hIp¸v _m[Iam¡ns¡mïv IcSv hnÚm]\w sNbvXncp¶p. BbXv kw_Ôn¨v bmsXmcp Bt£]§tfm A`n{]mb§tfm hcm¯Xn\mð sNdpXmgw {Kma]©mb¯nsâ 15.11.2019 Xo¿Xnbnse 164/2019 \¼À Xocpam\ {]Imcw ]©mb¯nsâ BkvXn cPnÌdnð DÄs¸« Xmsg ]dbp¶ tdmUpIfnð sI.]n._n.BÀ 220 (_n) hIp¸v _m[Iam¡ns¡mïv A´na hnÚm]\w sN¿p¶p.

റോഡ് ലിസ്റ്റ്