2020 ല്‍ നടക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 17 വാർഡുകളുടെയും കരട് വോട്ടർ പട്ടിക ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ചെറുതാഴം വില്ലേജ് ഓഫീസ്, കല്ല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ലിങ്ക് വഴിയും വോട്ടർ പട്ടിക പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. വോട്ടർ പട്ടിക സംബന്ധിച്ച അപേക്ഷകളും ആക്ഷേപങ്ങളും സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയ്യതി 14/02/2020

http://lsgelection.kerala.gov.in/voters/view