എസ്.ടി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി നിർമ്മാണം