എസ്.സി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട പ്രൊഫഷണല്‍ കോളേജില്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം