എസ്.സി വിഭാഗത്തില്‍പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് പഠന മേശ, കസേര