2019-20 വാർഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നടപ്പില്‍ വരുത്തുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് താഴെ പറയും പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

തെങ്ങിന് ജൈവവളം വിതരണം

ജൈവപച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് വിത്ത് വിതരണം

കന്നുകുട്ടി പരിപാലന പദ്ധതി

ജനറല്‍ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള കട്ടില്‍ വിതരണം

പച്ചക്കറി തൈ അടങ്ങിയ മണ്‍ചട്ടി വിതരണം

മഞ്ഞള്‍ വിത്ത് വിതരണം

മേല്‍ക്കൂര മാറ്റി പുതിയ മേല്‍ക്കൂര നിർമ്മിക്കല്‍

എസ്.സി വിഭാഗത്തില്‍പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് പഠന മേശ, കസേര

മാലിന്യ സംസ്കരണം - റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ്

എസ്.സി വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള കട്ടില്‍ വിതരണം

എസ്.സി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട പ്രൊഫഷണല്‍ കോളേജില്‍ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം

എസ്.സി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി നിർമ്മാണം

എസ്.ടി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി നിർമ്മാണം

വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത ഭവനങ്ങള്‍ വാസയോഗ്യമാക്കല്‍