വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിന്റെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പുറച്ചേരി പി. പ്രഭാവതി സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
2 അറത്തിപ്പറമ്പ് ശോഭ. സി.കെ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
3 നരീക്കാംവള്ളി വി.പി. ബീന സി.പി.ഐ (എം) വനിത
4 അറത്തില്‍ കൃഷ്ണന്‍. കെ.പി സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
5 പിലാത്തറ ഷാജി ജോസ്. കെ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
6 പെരിയാട്ട് കെ. വനജ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 കുളപ്പുറം ടി.വി. കമല സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 ശ്രീസ്ഥ വിജു.കെ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
9 മേലതിയടം പി.വി. വത്സല സി.പി.ഐ (എം) വനിത
10 അതിയടം പി. കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
11 പടന്നപ്പുറം കെ.എം. ശോഭ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
12 വയലപ്ര ഇ.വസന്ത സി.പി.ഐ (എം) വനിത
13 ചെറുതാഴം പി പി അംബുജാക്ഷന്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
14 കൊവ്വല്‍ സി. മോഹന്‍ദാസ് സി.പി.ഐ ജനറല്‍
15 മണ്ടൂർ കെ. ജനാർദ്ദനന്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
16 കക്കോണി എന്‍.പി. സലിന സി.പി.ഐ (എം) വനിത
17 ഏഴിലോട് സതി. എന്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത