വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍ വിതരണം ഗ്രാപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍ വിതരണം ഗ്രാപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു

ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പത്താം ക്ളാസ്സില്‍ പഠിക്കുന്ന എസ്. സി വീദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍ വിതരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. സി.എം. വേണുഗോപാലന്‍ നിര്‍വ്വഹിച്ചു. 17 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍ വിതരണം ചെയ്തു.  ചടങ്ങില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി. വി.വി. ലളിത അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

6

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍ വിതരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.