എസ്.സി വനിതകള്‍ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. സി.എം. വേണുഗോപാലന്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

എസ്.സി വനിതകള്‍ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. സി.എം. വേണുഗോപാലന്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി എസ്.സി വനിതകള്‍ക്ക്  ഓട്ടോറിക്ഷകള്‍ വിതരണം ചെയ്തു. 400000 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി 8 വനിതകള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴിലിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി. ചടങ്ങില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി വി.വി. ലളിതയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. സി.എം. വേണുഗോപാലന്‍ ഓട്ടോറിക്ഷ വിതരണം ചെയ്തു.

f

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ താക്കോല്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.