ഏഴിലോട് അടുപ്പൂട്ടിപ്പാറ

ഏഴിലോട് അടുപ്പൂട്ടിപ്പാറ

ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തി അടുപ്പൂട്ടിപ്പാറ ചരിത്രോദ്യാനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്  ശ്രീ. സി.എം വേണുഗോപാലന്‍ ഏപ്രില്‍ 17 ന് ജനങ്ങള്‍ക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തു. മഹാശിലായുഗ സംസ്കാരത്തിന്റെ തിരുശേഷിപ്പായ അടുപ്പൂട്ടിപ്പാറ  ഏഴിലോട് കാരാട്ട് പ്രദേശത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. സി.എം. വേണുഗോപാലന്‍ അടുപ്പൂട്ടിപ്പാറ ചരിത്രസ്മാരകം നാടിന് സമർപ്പിക്കുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. സി.എം. വേണുഗോപാലന്‍ അടുപ്പൂട്ടിപ്പാറ ചരിത്രസ്മാരകം നാടിന് സമർപ്പിക്കുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. സി.എം. വേണുഗോപാലന്‍ അടുപ്പൂട്ടിപ്പാറ ചരിത്രസ്മാരകം നാടിന് സമർപ്പിക്കുന്നു.

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ. സി.എം. വേണുഗോപാലന്‍ അടുപ്പൂട്ടിപ്പാറ ചരിത്രസ്മാരകം ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കുന്നു.