ലൈഫ് - ഭൂമി ഉളള ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണേഭാക്ത പട്ടിക

ലൈഫ് - ഭൂമി ഉളള ഭവനരഹിതരുെട അന്തിമ ഗുണേഭാക്ത പട്ടിക

ലൈഫ് - ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണേഭാക്ത പട്ടിക

ലൈഫ് - ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണേഭാക്ത പട്ടിക

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

https://drive.google.com/file/d/0B2aSAYIiHl_JZXBCY2xuUUhLdEk/view

പൌരാവകാശ രേഖ 2017

പൌരാവകാശ രോഖ 2017

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-2017

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-2017

ജീവനക്കാരുടേയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയുംചുമതലകള്‍- മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

ചെറുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടേയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയുംചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റാനായി രൂപം നല്‍കിയ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍e0b489e0b4a6e0b58de0b4afe0b58be0b497e0b4b8e0b58de0b4a5e0b4b0e0b581e0b49fe0b587e0b4afe0b581e0b482-e0b49ae0b581e0b4aee0b4a4e0b4b2e0b4952

ജീവനക്കാരുടേയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും

ചെറുതന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടേയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടേയും അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങe0b489e0b4a6e0b58de0b4afe0b58be0b497e0b4b8e0b58de0b4a5e0b4b0e0b581e0b49fe0b586-e0b485e0b4a7e0b4bfe0b495e0b4bee0b4b0e0b499e0b58de0b499